Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČAST Regionální svaz stolního tenisu Rychnov nad Kněžnou 10. srpna 2009


 

 

 R O Z  P I S 

  

 mistrovských soutěží družstev mužů, žen, dorostu a žactva

 v sezóně 2009/2010 

 

1. Vypsané soutěže 

 

1.1. Regionální přebor mužů I. třídy .................. 4 členná družstva

1.2. Regionální přebor mužů II. třídy ................. 4 členná družstva

1.3. Regionální přebor mužů III. třídy ............... 4 členná družstva

1.4. Regionální přebor žen .................................. 2 členná družstva

1.5. Regionální přebor dorostenců ...................... 3 členná družstva

1.6. Regionální přebor dorostenek ...................... 2 členná družstva

1.7. Regionální přebor starších žáků ................... 3 členná družstva

1.8. Regionální přebor starších žákyň ................. 2 členná družstva

1.9. Regionální přebor mladších žáků ................. 3 členná družstva

1.10.Regionální přebor mladších žákyň ............... 2 členná družstva

 

2. Střídavý start & Věkové kategorie

 viz Soutěžní řád (dále SŘ) čl. 501

 

2.1. nejmladší žactvo ........................................ od 1.1.1999 

2.2. mladší žactvo ............................................. od 1.1.1997

2.3. starší žactvo ............................................... 1.1.1995 - 31.12.1996

2.4. dorost ......................................................... 1.1.1992 - 31.12.1994

 

 3. Oprávnění ke startu

3.1. družstvo musí tvořit registrovaní členové jedné TJ (SK), případně povolené hostování

3.2. všichni hráči(ky) uvedení na soupiskách družstvech v sezóně 2009/2010 musí mít zaplacen registrační poplatek na tuto sezónu

3.3. oddíl (SK) musí mít od RSST Rychnov nad Kněžnou potvrzený evidenční   seznam členů na tuto sezónu, který vyhotovuje ve 4 výtiscích na příslušném tiskopisu ČAST.

 3.4. V RP mužů všech tří tříd se povoluje start žen všech kategorií. Výjimku tvoří               ženy na základu soupisek divize, popř. ligy žen, které věkově nespadají                       do mládežnických kategoriích - těmto se účast v RP mužů nepovoluje.

 

 

4. Přihlášky

 Řádně vyplněné přihlášky na tiskopisech RSST zašlou organizační pracovníci               oddílů (SK) potvrzené předsedou oddílu (SK) na adresu: Pavel Provazník,                 Chaloupkova 622, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

 do 25.8. 2009 !!! ,dále viz bod 6.6

 

5 Systém regionálních soutěží

5.1. Regionální přebor mužů 1. třídy o 14 účastnících dvoukolově

5.2. Regionální přebor mužů 2. třídy o 14 účastnících dvoukolově

5.3. Regionální přebor mužů 3. třídy o 14 účastnících dvoukolově

5.4. úřední hrací den pro soutěže mužů v regionálním přeboru všech tříd je pátek od           18.30 hodin

5.5. výjimky z úředního hracího dne pro soutěže regionálního přeboru mužů schvaluje          STK RSST na základě písemné žádosti uvedené v přihlášce do soutěže

5.6. ostatní kategorie družstev budou sehrány formou jednorázového regionálního              přeboru

5.7. pro mládežnické kategorie budou vypsány regionální bodovací turnaje (BT)                s hracími dny sobota či neděle a se začátkem vždy od 08.30 hodin.

5.8. Výsledek utkání zaslat:

5.8.1 SMS ve tvaru NÁZEV SOUTĚŽE DOMÁCÍ – HOSTÉ VÝSLEDEK (např. RP1 Peklo A – Vamberk C 9:9) nutno poslat IHNED po sehraném utkání na 605 172 777 - posílá domácí družstvo !!!

5.8.2 Zápis o utkání zaslat první pracovní den po sehrání

                utkání na adresu: 

                Tomáš Malík, Solnická 1373, Kostelec nad Orlicí, 517 41

5.9. v rámci soutěže RP3 možnost střídání dvou hráčů v rámci jednoho utkání

6. Podmínky pro účast

6.1. Schválené hrací vybavení ITTF = Pravidla ST platných od 1.1.2006, bod 3.2.1.2:

Povoluje se výjimka: pro tuto sezónu nebude vyžadováno schválené hrací vybavení ITTF (stoly, síťky)-platí do odvolání

POZOR!!! Neplatí pro míčky viz. Bod 6.7.).

6.2. Teplota v hrací místnosti nesmí být mimo rozmezí 15-28°C

6.3 Umožnit hostujícímu družstvu přístup do šatny a herny nejpozději do 30 minut

 před stanoveným začátkem utkání (BT)

6.4. Domácí mužstvo musí zajistit nejméně 6 ks nových míčků ***(pořadí míčků pro          utkání není stanoveno), zápisy pro utkání, teploměr, schválený plánek hrací                  místnosti

6.5. Uhradit vklad do soutěže Kč 350,- za každé družstvo nejpozději do čtvrtka 3.září 2009 v budově

 Sportovního sdružení ČSTV v Rychnově n. Kn., U stadionu 1498(býv. OVČSTV, 1. patro 

nad kuželkárnou) na konferenci RSST RK, před tímto termínem možno zaplatit na ČSTV Rychnov u p. Hubálkové

6.6. Vyplněné evidenční seznamy(4x) včetně dokladu o zaplacení registračních poplatků, vkladů do soutěže, vyplněné soupisky a plán hracího prostoru (pouze v případě pokud se změnil plán hracího prostoru)  zašlete spolu s přihláškou do soutěže – viz bod 4 do 25.8.2009

 na adresu Pavel Provazník, Chaloupkova 622, 517 41 Kostelec nad Orlicí

6.7. Každý oddíl uvede na přihlášce značku nového míčku o pr. 40mm, se kterými             bude hrát utkání

 na domácích stolech (míčky tříhvězdičkové „*** “schválené ITTF)

 

7. Osvětlení

 Podle pravidel ST s výjimkou intenzity osvětlení, kde postačuje pro regionální             soutěže alespoň l světelný zdroj 500 W umístěný nad středem stolu, opatřený               stínidlem proti oslňování závodníků. 

Postupuje se dle výkladu Pravidel ST čl. 3.2.3.4a „Pro ostatní, v tomto případě regionální soutěže nejméně jeden zdroj nad středem stolu o výkonu min. 500W (nebo střední zdroj 300W a krajní po 100W.) Přídavná světla se povolují za podmínky, že neoslňují závodníky. Dále se postupuje dle čl. 115.01 SŘ:115.01SŘ, který říká: Námitky proti hracím podmínkám (hrací místnosti, osvětlení, podlaze, zatemnění, teplotě) musí být podány před zahájením soutěže nebo utkání, popř. jakmile k závadě v průběhu soutěže dojde. Proti schválené hrací místnosti (viz. čl. 323) nelze uplatňovat námitky; schválení se ovšem týká jen rozměrů, podlahy a pevných překážek v hracím prostoru.

 

8. Čekací doba

 Čekací doba je dvacet minut od úředního začátku utkání, dále SŘ čl. 123,332

 

9. Úhrada nákladů

 Družstva startují na náklady svých TJ (SK), mohou startovat i na náklady členů           družstva či sponzorů.

 

10. Předehrání a odložení utkání

 Pokud se organizační pracovníci družstev dohodnou o předehrání utkání, STK             RSST musí být předem

 informována. Odložení utkání se provádí ve zcela výjimečných případech na                 základě písemné žádosti dle SŘ, čl. 326.02

 

11. Pořádkové pokuty

11.1. Pozdní odeslání zápisu o utkání, nenahlášení SMS: poprvé: Kč 30,- , podruhé:          Kč 40,- , potřetí a další Kč 60,-

 nesehrání utkání: první provinění: Kč 350,- , druhé: Kč 450,- , třetí a další                    provinění Kč 500,- , družstvo povinně sestupuje. Při nenastoupení domácího              družstva: uhradí vyúčtované jízdné hostujícímu družstvu.

11.2. Pokuty budou hrazeny z vratného vkladu, který činí 350,- Kč na oddíl

 Pokud udělené pokuty překročí částku Kč 350,-, je oddíl povinen ihned vložit dlužnou částku na účet RSST, jinak nebude připuštěn ke startu v regionálních soutěžích

 

12. Postupy a sestupy

12.1 Postupy z RP 1. třídy a sestupy z krajské soutěže 2MB dle Rozpisu KvHSST

12.2 Do RP 1. třídy přímo postupuje vítěz RP2. třídy,  do RP 2. třídy přímo      postupuje vítěz RP 3. třídy.

        Postupy z 2. a dalších míst v návaznosti na vyšší soutěže.

12.3. Z  RP 1. třídy do RP 2. třídy a z RP 2. třídy do RP 3. třídy sestoupí minimálně            poslední družstvo.

 Předposlední a výše umístěná družstva v RP 1. a 2. třídy sestoupí v závislosti na počtu sestupujících z krajské soutěže 2MB do regionálního přeboru 1. třídy Rychnov nad Kněžnou.

 

 13. Pořadí zápasů v utkání družstev

 Je stanoveno SŘ, v RP1 mužů se hraje do dosažení 10. bodu, v RP2. a                     RP3 všech 18 zápasů, v ostatních soutěžích se bude hrát do získání vítězného             bodu (podle Rozpisu jednorázového OP družstev)

 

14. Sportovní úbor

 Podle pravidel ST, nutno dodržovat

 

15. Potahy pálky

 Podle pravidel ST a aktuálního přehledu schválených potahů vydaném ITTF.

 Velmi důležité upozornění!!!Lepení a používání potahů od 1.9.2008


Na základě dotazů zaslaných předsedovi materiálové komise ITTF a jednáních s vedením ETTU na MEJ 2008 Vám sdělujeme následující stanovisko ČAST týkající se lepení potahů. Od 1. 9. 2008 se mohou používat pouze lepidla, které neobsahují organická rozpouštědla. Takováto lepidla jsou buď označena na etiketě nápisem VOC free, nebo mají tuto skutečnost vyznačenou na své etiketě. Na kongresu ITTF v Číně 27.2.2008 byl podán výklad článku pravidel stolního tenisu č. 2.4.3.1. týkající se možnosti používaní potahů rakety a to následovně. “The racket covering should be used as it has been authorised without any physical, chemical or other treatment (except normal wear) – changing or modifying playing properties, friction, outlook, colour, structure, surface, etc.” Potah by měl být schválený a používán bez jakéhokoliv fyzické, chemické nebo jiné úpravy (mimo normálního opotřebení), které mění a upravuje vlastnosti potahu, drsnost, vzhled, barvu, strukturu, povrch apod. Takový je stávající výklad pravidel stolního tenisu dle rozhodnutí kongresu ITTF a všichni ho musí respektovat. ČAST bude od 1.9.2008 provádět prostřednictvím pověřené komise a osob namátkou kontrolu lepení potahů na všech jednorázových celostátních akcích dospělých a mládeže, stejně tak ve všech ligových soutěžích konaných na území České republiky. Ve spolupráci s krajskými a regionálními svazy může být prováděna kontrola i na úrovni krajských a regionálních soutěží dospělých a mládeže.
Kontrola bude prováděna pomocí certifikovaného přístroje schváleného ITTF, který odhalí raketu nalepenou lepidly obsahující organická rozpouštědla. Sankce při pozitivním nálezu: V případě pozitivního nálezu zakázaných látek, může hráč předložit ke kontrole druhou náhradní raketu. Pokud se zjistí i na druhé raketě přítomnost zakázaných látek budou hráči skrečovány všechny jeho následující zápasy v daném utkání soutěže družstev, případně bude diskvalifikován ze soutěže jednotlivců.

 

16. Registrace závodníků

 Řádně vyplněný tiskopis „Přihláška k registraci“ + foto (jako na pas) + doklad             o zaplacení poplatku za provedení se zasílá na ČAST, Zátopkova 100/2,                     PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

 

17. Účastníci

RP 1. třídy:

Týniště n.O.; Kostelec n.O. C; České Meziříčí; Kostelec n.O. D; Rychnov n. Kn.; Peklo; Olešnice; Lhoty C; Častolovice B; Voděrady A; Voděrady B, Dobré; Vamberk C (postup z RP2), Solnice (postup z RP2)

 

RP 2. třídy:

Doudleby n.O.; Záměl; Olešnice B; Tutleky; Týniště n.O. B; Hroška; Peklo B; Slatina; Rychnov n.Kn. B., Lhoty D, Lupenice, Prorubky (sestup z RP1); Častolovice C (postup z RP3) Rychnov n. Kn. (postup z RP3)

 

RP 3. třídy:

Prorubky B; Dobruška; Týniště n.O. C; Voděrady C; Olešnice C; Častolovice D; Doudleby n O. B; Voděrady D, Slatina B, Vamberk D, Č. Meziříčí C, Olešnice D; České Meziříčí B (pozice sestupujícího z RP2)

 

 

18. Losování

 Losování je veřejné a uskuteční se na konferenci RSST RK 

                      ve čtvrtek   3.9.2009  v 16.30 hodin v budově

 Sportovního sdružení ČSTV v Rychnově n. Kn., U stadionu 1498 (býv. OVČSTV, 1. patro nad kuželkárnou) na aktivu oddílů. Pozvánky již nebudou zasílány !!!

 

 

19. Závěrečná ustanovení

 

 STK RSST Rychnov nad Kněžnou si vyhrazuje právo změn, doplňků 

             a  správného výkladu tohoto Rozpisu.

 

 

 

 

 

 Josef Jakubec v.r.   Tomáš Malík   Pavel Provazník

     předseda VV RSST sekretář VV RSST RK  STK RSST RK